Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek mieszkaniowy

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK

 • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku
 • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.
 • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio.
 • Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.
   

CO POWODUJE WSTRZYMANIE DODATKU

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ  DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

   

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

1. ŚREDNI DOCHÓD ZA MIESIĄC

Dochód gospodarstwa domowego obli­cza się, dodając wszyst­kie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Ważne! Muszą to być DOCHODY BRUTTO (CZYLI Z PODATKIEM) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne faktycznie wypłacone w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Ważne! Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba , że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2016r. w wysokości 2 577,00 zł.

(na podstawie art. 3 ust 3 oraz art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dn. 21.06.2001 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 180) Ważne! Do celów obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przykładowo zalicza się: Wynagrodzenie za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenie z umów o dzieło , zlecenia i agencyjnych, diety, zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, pogrzebowe, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Ważne! Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • najniższa emerytura - 1 029,80 ;
 • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) -   dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie jest to 1802,15 zł);
 • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) - dla rodziny, w któ­rej są co naj­mniej dwie osoby (aktualnie jest to 1287,25 zł);
 • nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie jest to 20,60 zł);
 • dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego - aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2016 wynosi: 2577 zł.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEGO LOKALU

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lo­ka­lu bierze się pod uwagę wszyst­kie po­miesz­czenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spi­żarnie, przedpokoje, alkowy, hole, kory­tarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom miesz­kalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierz­chnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział po­wierz­chni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekra­cza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

Powierzchnia normatywna

Odstępstwa dopuszczone

w ustawie

+ 30%

+ 50%

Dla 1 osoby

<35m2

45,5m2

52,5m2

Dla 2 osób

40m2

>52,0 m2

60,0m2

Dla 3 osób

45m2

58,5m2

67,5m2

Dla 4 osób

55m2

71,5m2

82,5m2

Dla5 osób

65m2

>84,5m2

>97,5m2

Dla6 osób

70m2

91,0m2

105m

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

3. DODATKOWE WARUNKI

 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
 • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wyma­ga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

 

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO 

 1.  Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.
  •  Ustawa przyjmuje, że gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 20% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.
  • Gospodarstwo 2, 3 i 4-osobowe przeznacza 15% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.
  • Gospodarstwo 5 i więcej osobowe przeznacza 12% swoich miesięcznych dochodów brutto na opłaty za mieszkanie – resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.
 2. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy też od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie mieszkania, przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu.

OBLICZENIA

Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, o których mowa powyżej.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki,które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

Ważne! Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie 20,60 zł).

CO TO JEST RYCZAŁT MIESZKANIOWY

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki.

 • Brak c.o. – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
 • Brak c.w. – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzepicach pok. 35
 • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego
 3. Dodatkowe informacje – niezbędne do wydania decyzji – w części 1.1 wypełnione i potwierdzone przez zarządcę, w części 1.2 wypełnione i potwierdzone przez wnioskodawcę.
 4. Dodatkowe informacje o lokalu– wypełnia i potwierdza zarządca.

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 1. Umowa najmu/podnajmu
 2. Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym
 3. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny
 4. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego
 5. Zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu – właściciel domu jednorodzinnego.
 6. W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23.XI.2004r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 7. W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23.XI.2004r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia)
 8. W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat,

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

 1. Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:
  1. Zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy
  2. Zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło
 2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych:
  1. Zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
  2. aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.
 3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:
  1. oświadczenie o uzyskanych dochodach zapisane w deklaracji o wysokości dochodów
 4. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:
  1. zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego wyliczony na hektar przeliczeniowy
 5. Osoby bezrobotne:
  1. zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP (z uwzględnieniem składki zdrowotnej)
 6. Osoby uczące się:
  1. zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych
  2. zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni
 7. emeryci/renciści
  1. dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa
  2. zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki
 8. Osoby otrzymujące alimenty (dotyczy osób, które nie otrzymują zaliczki alimentacyjnej):
  1. Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,
  2. zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawa z dnia
26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych

4. Ustawa z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

 

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Zegar