Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna trzy kroki

KROK 1.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest:

  • na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
  • z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Wniosek o przyznanie pomocy można składać:

  • osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Krzepicach, ul. Częstochowskiej 13, 42-160 Krzepice,
  • za pośrednictwem poczty polskiej,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej

 

KROK 2.

RODZINNY WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Podstawą udzielenia pomocy jest  rodzinny wywiad środowiskowy, który przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

 

UWAGA! Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

 

Wywiad przeprowadza właściwy ze względu na rejon pracownik socjalny.

Osoba występująca o pomoc powinna udokumentować pracownikowi socjalnemu swoją trudną sytuację życiową i w tym celu pracownik socjalny może domagać się dokumentów poświadczających sytuację rodzinną, zawodową, mieszkaniową, dochodową.

Pracownik socjalny, przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.

 

Podczas  przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny może zaproponować podpisanie kontraktu socjalnego – pisemnej umowy zawartej z osobą ubiegającą się o pomoc, określającej uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

WAŻNE! Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji  o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

KROK 3.

WYDANIE DECYZJI

Zakończenie postępowania następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Świadczenia z pomocy społecznej w większości przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – te formy pomocy udzielane są bez konieczności wydawania decyzji.

 

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Zegar