Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Od 23 kwietnia 2012 roku na terenie Gminy Krzepic funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Nr 0050.153.2012 Burmistrza Krzepic z dnia 23 kwietnia 2012 roku.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się pod adresem: ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Pan Sławomir Stefański.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzepicach.

 Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, a zwołuje je Przewodniczący Zespołu.

Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Zespołu.

Do zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

§  integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

- podejmowanie działań w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

§  kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,

§  opracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznawania i zgłoszenia przemocy domowej,

§  monitorowanie sytuacji rodzinnych, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb,

§  udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb-poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,

§  podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „ Niebieska Karta”.

Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „ Niebieskiej Karty – A” , w której wpisuje się m.in. dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „ Niebieską Kartę – B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod katem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną: „Niebieska Kartę – A” do Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej wskazany adres.

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach w skład których wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia a także kuratorzy sądowi i przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny współpracuje z:

1)    Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzepicach,

2)    Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzepicach,

3)    Komisariatem Policji w Krzepicach,

4)    Sądem Rejonowym w Częstochowie,

5)    Prokuraturą Rejonową w Częstochowie,

6)    Szkołą Podstawową Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzepicach,

7)    Szkoła Podstawową Nr 2 im. M. Skłodowskiej –Curie w Krzepicach,

8)    Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich,

9)    Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych,

10)         Zespołem Szkół w Starokrzepicach,

11)         Przedszkolem Samorządowym Nr 1 w Krzepicach,

12)         Szkołą Podstawową im. Gustawa Morcinka w Dankowicach Drugich,

13)         Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach,

14)         Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kłobucku,

15)         Przychodnią Rejonową w Krzepicach,

16)         Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Starokrzepicach,

17)         Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia w Zajączkach Pierwszych.

Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosowanej przemocy oraz jej monitoringiem.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m.in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Obowiązujące akty prawne

 
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r Nr 180, poz. 1493 z późn. zm)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskiej Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Zegar