Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzina 500 plus

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Programie Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku przysługuje również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto nie będzie konieczności zasądzania alimentów na dziecko przez osoby samotnie wychowujące.

 

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze który obowiązuje od 15 stycznia 2021roku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019.

 

 

Ważne!

Świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 przyznane jest do 31 maja 2021 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 2021/2022 można składać od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną, natomiast tradycyjnie papierowo od kwietnia 2021 r.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do 30 kwietnia 2021 roku daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia, co oznacza, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi do 30 czerwca tego roku.

 

Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lutego 2021 r.

 

Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

Brak wymogu ustalenia alimentów. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.
W aktualnym stanie prawnym świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku. Chcemy dać rodzicom więcej czasu na złożenie wniosku. Proponuje się wprowadzenie ww. szczególnego terminu, którego zachowanie daje prawo do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Proponowane rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka
Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Proponowane rozwiązanie pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem. W aktualnym stanie prawnym, w przypadku śmierci rodzica, na którego wydano decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze, z dniem śmierci prawo do przyznanego świadczenia wygasa, gdyż jest to świadczenie osobiste, niezbywalne i niepodlegające dziedziczeniu. W konsekwencji, świadczenie to nie przechodzi „z automatu” na drugiego z rodziców dziecka lecz musi on złożyć swój wniosek o świadczenie, na podstawie którego świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia przez niego wniosku.

 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK "RODZINA 500 PLUS" ON -LINE 

Jeśli posiadacie Państwo certyfikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany złóż wniosek elektronicznie za pośrednictwem jednego z poniższych portali 

 

 

 

 

lub wejdź na stronę swojego Banku i dowiedz się, w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej

 

 

 

 

PAMIĘTAJ!!

 • aby druk wniosku wypełnić dokładnie i czytelnie.
 • uzupełnij wszystkie konieczne rubryki i oświadczenia.
 • sprawdź, czy podpisałeś się we wszystkich koniecznych miejscach.

W PRZYPADKU NIEUZUPEŁNIENIA WNIOSKU O PODSTAWOWE INFORMACJE: DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I CZŁONKÓW RODZINY WNIOSKODAWCY W TYM: IMIĘ, NAZWISKO, DATA URODZENIA, ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA, STAN CYWILNY, OBYWATELSTWO, PŁEĆ, NUMER PESEL, A W PRZYPADKU GDY NIE NADANO NUMERU PESEL, NUMER I SERIĘ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ ORAZ O ILE POSIADA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I NUMER TELEFONU - OSOBA NIE ZOSTANIE OBSŁUŻONA I BĘDZIE KIEROWANA NA KONIEC KOLEJKI.

 

 

Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są wydawane i przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzepicach, w budynku Urzędu Miejskiego, pokój nr 36.

 

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 3. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 4. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

 

 

 

 

  

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Zegar